• Hotline: 0126 3345 007

  • Trang chủ
  • Hướng dẫn phát âm đuôi ED và danh từ số nhiều trong Tiếng Anh

Hướng dẫn phát âm đuôi ED và danh từ số nhiều trong Tiếng Anh

1. Đối với động từ có quy tắc ( regular vebrs ) 
- Có 3 cách phát âm chính 
/t/: những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát âm cuối là " s" 
Ví dụ: liked , stopped ....

/id/: Những từ có tận cùng là : t, d 
Ví dụ: needed , wanted ....

/d/: những trường hợp còn lại 
Ví dụ: lived , studied .....

2. Đối với N(danh từ) số nhìu có 3 trường hợp 
/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,.... 
Ex: roofs , books ,..... 
/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ... 
Ex: dogs, tables..... 
/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz ..... 
Ex : pages , watches ...

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center